CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Công ty 29 giải trình và đưa ra phương án khắc phục tình trạng cổ phiếu E29 theo Quyết định số 344/QĐ-SGDHN ngày 04/4/2024 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 kính gửi quý cổ đông công văn về việc giải trình và đưa ra phương án khắc phục tình trạng cổ phiếu E29 bị đưa vào diện cảnh báo

Chi tiết xem tại đây