CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Báo cáo thường niên

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 kính gửi đến quý cổ đông, khách hàng Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022. Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây

Báo cáo thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 kính gửi đến quý cổ đông, khách hàng Báo cáo thường niên năm 2021 Xem và tải: Tại đây

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 kính gửi đến quý cổ đông, khách hàng Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021. Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 kính gửi đến quý cổ đông, khách hàng Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm ...

Báo cáo thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 kính gửi đến quý cổ đông, khách hàng Báo cáo thường niên năm 2020 Xem và tải: Tại đây

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 kính gửi đến quý cổ đông, khách hàng Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020. Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây

Báo cáo thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 kính gửi đến quý cổ đông, khách hàng Báo cáo thường niên năm 2019 Xem và tải: Tại đây

Báo cáo thường niên năm 2018

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 gửi đến Quý cổ đông báo cáo thường niên năm 2018: Chi tiết xem tại đây.