CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Cổ đông

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty 29 giải trình và đưa ra phương án khắc phục tình trạng cổ phiếu E29 theo Quyết định số 344/QĐ-SGDHN ngày 04/4/2024 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 kính gửi quý cổ đông công văn về việc giải trình và đưa ra phương án khắc phục tình trạng cổ phiếu E29 bị đưa vào diện cảnh báo

Báo cáo thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 kính gửi đến quý cổ đông, khách hàng Báo cáo thường niên năm 2023

Quyết định ngày 04/4/2024 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với cổ phiếu E29

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 kính gửi quý cổ đông Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu E29 của Công ty.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

   Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 kính gửi đến quý cổ đông, khách hàng Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.      Chi tiết xem tại đây: - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm ...

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung chủ yếu như sau:      1. Thời gian: 08h00 ngày ...

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29; Căn cứ vào Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ ...

Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 như sau:      Tên công ty kiểm toán: Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC      Địa chỉ: 01 Lê Phụng ...