CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Cổ đông

Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 như sau:      Tên công ty kiểm toán: Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC      Địa chỉ: 01 Lê Phụng ...

Thông báo chi trả cổ tức năm 2022

Kính gửi Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 Thực hiện Quyết nghị của của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, trong phiên họp ngày 18/4/2023, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày ...

Thông báo về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty

 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự Ban Giám đốc Công ty.       Ngày 14/9/2023, Hội đồng quản trị Công ty ra quyết định về việc thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kiêm ...

Thông báo chào bán thanh lý xe ô tô quân sự

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 thông báo về việc chào bán thanh lý xe ô tô quân sự. Vui lòng xem thông tin chi tiết xem Tại đây

Thông báo về việc bổ nhiệm cán bộ đợt 2 năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 trân trọng thông báo về việc bổ nhiệm cán bộ đợt 2 năm 2023       - Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 03/7/2023 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại chức vụ cán ...

Thông báo về việc bổ nhiệm cán bộ đợt 1 năm 2023

  Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 trân trọng thông báo về việc bổ nhiệm cán bộ đợt 1 năm 2023       - Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 22/5/2023 của Hội đồng quản trị về công tác tổ chức cán ...

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. * Chi tiết xem tại file đính kèm: - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Biên bản Đại hội ...

Báo cáo thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 kính gửi đến quý cổ đông, khách hàng Báo cáo thường niên năm 2022. Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây