CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Cổ đông

Thông báo chi trả cổ tức năm 2021

Kính gửi Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 Thực hiện Quyết nghị của của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, trong phiên họp ngày 27/5/2022, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 58/NQ-HĐQT ngày ...

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 kính gửi đến quý cổ đông, khách hàng Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022. Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. * Chi tiết xem tại file đính kèm: - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Biên bản Đại hội đồng cổ ...

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (lần 2)

       Công ty đã có Thông báo số 127/TB-CT29 ngày 06/4/2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Nhưng do dịch Covid-19 diễn biễn phức tạp, để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên được chu ...

Báo cáo thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 kính gửi đến quý cổ đông, khách hàng Báo cáo thường niên năm 2021 Xem và tải: Tại đây

Thông báo điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

  Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.          Ngày 07/3/2022 Công ty 29 có công văn số 87/CT29-HĐQT về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng ...

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

     Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung chủ yếu như sau:      1. Thời gian: 08h00 ngày ...

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

     Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 kính gửi đến quý cổ đông, khách hàng Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.      Xem và tải tại đây:      - Báo cáo tài ...