CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Cổ đông

Thông báo bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty

      Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự Ban Giám đốc Công ty.

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 kính gửi đến quý cổ đông, khách hàng Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm ...

Thông báo thay đổi nhân sự

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự Ban Giám đốc Công ty

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. * Chi tiết xem tại file đính kèm: - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Biên bản Đại hội đồng cổ ...

Báo cáo thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 kính gửi đến quý cổ đông, khách hàng Báo cáo thường niên năm 2020 Xem và tải: Tại đây

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

     Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung chủ yếu như sau:      1. Thời gian: 08h00 ngày ...

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

     Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 kính gửi đến quý cổ đông, khách hàng Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.      Xem và tải tại đây:      - Báo cáo tài ...

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29, trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách Cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau: 1. Ngày chốt danh sách cổ đông: 05/4/2021. 2. ...