CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Đại hội cổ đông

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. * Chi tiết xem tại file đính kèm: - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Biên bản Đại hội đồng cổ ...

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

     Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung chủ yếu như sau:      1. Thời gian: 08h00 ngày ...

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29, trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách Cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau: 1. Ngày chốt danh sách cổ đông: 05/4/2021. 2. ...

Thông báo kết quả bầu bổ sung thành viên ban Kiểm soát

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 trân trọng thông báo về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2020-2023)

Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, ngày 25/01/2018; Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT ...

Thông báo Đại hội đồng cổ đông bất thường

    Kính gửi Quý cổ đông.      Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;      Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ ...

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. * Chi tiết xem tại file đính kèm: - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Biên bản Đại hội đồng cổ ...

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (lần 2)

       Công ty đã có Thông báo số 72/TB-CT29 ngày 24/3/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Nhưng do dịch Covid-19 bùng phát, chấp hành chỉ thị của trên nên Công ty đã tạm dừng tổ chức Đại hội vào ngày ...