CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Đại hội cổ đông

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. * Chi tiết xem tại file đính kèm: - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Biên bản Đại hội đồng cổ ...

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (lần 2)

       Công ty đã có Thông báo số 127/TB-CT29 ngày 06/4/2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Nhưng do dịch Covid-19 diễn biễn phức tạp, để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên được chu ...

Thông báo điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

  Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.          Ngày 07/3/2022 Công ty 29 có công văn số 87/CT29-HĐQT về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng ...

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

     Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung chủ yếu như sau:      1. Thời gian: 08h00 ngày ...

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29, trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách Cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau: 1. Ngày chốt danh sách cổ đông: ...

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. * Chi tiết xem tại file đính kèm: - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Biên bản Đại hội đồng cổ ...

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

     Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung chủ yếu như sau:      1. Thời gian: 08h00 ngày ...

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29, trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách Cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau: 1. Ngày chốt danh sách cổ đông: 05/4/2021. 2. ...