CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Thông tin cổ đông

Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 như sau:      Tên công ty kiểm toán: Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC      Địa chỉ: 01 Lê Phụng ...

Thông báo chi trả cổ tức năm 2022

Kính gửi Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 Thực hiện Quyết nghị của của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, trong phiên họp ngày 18/4/2023, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày ...

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

     Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung chủ yếu như sau:      1. Thời gian: 08h00 ...

Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

   Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 như sau:      Tên công ty kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán An Việt      Địa chỉ: Tầng ...

Thông báo chi trả cổ tức năm 2021

Kính gửi Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 Thực hiện Quyết nghị của của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, trong phiên họp ngày 27/5/2022, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 58/NQ-HĐQT ngày ...

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. * Chi tiết xem tại file đính kèm: - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Biên bản Đại hội đồng cổ ...

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (lần 2)

       Công ty đã có Thông báo số 127/TB-CT29 ngày 06/4/2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Nhưng do dịch Covid-19 diễn biễn phức tạp, để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên được chu ...

Thông báo điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

  Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.          Ngày 07/3/2022 Công ty 29 có công văn số 87/CT29-HĐQT về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng ...