CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Thông tin cổ đông

Công ty 29 giải trình và đưa ra phương án khắc phục tình trạng cổ phiếu E29 theo Quyết định số 344/QĐ-SGDHN ngày 04/4/2024 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 kính gửi quý cổ đông công văn về việc giải trình và đưa ra phương án khắc phục tình trạng cổ phiếu E29 bị đưa vào diện cảnh báo

Quyết định ngày 04/4/2024 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với cổ phiếu E29

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 kính gửi quý cổ đông Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu E29 của Công ty.

Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 như sau:      Tên công ty kiểm toán: Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC      Địa chỉ: 01 Lê Phụng ...

Thông báo chi trả cổ tức năm 2022

Kính gửi Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 Thực hiện Quyết nghị của của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, trong phiên họp ngày 18/4/2023, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày ...

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

     Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung chủ yếu như sau:      1. Thời gian: 08h00 ...

Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

   Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 như sau:      Tên công ty kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán An Việt      Địa chỉ: Tầng ...

Thông báo chi trả cổ tức năm 2021

Kính gửi Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 Thực hiện Quyết nghị của của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, trong phiên họp ngày 27/5/2022, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 58/NQ-HĐQT ngày ...

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. * Chi tiết xem tại file đính kèm: - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Biên bản Đại hội đồng cổ ...