CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Thông báo chi trả cổ tức năm 2022

Kính gửi Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29

Thực hiện Quyết nghị của của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, trong phiên họp ngày 18/4/2023, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 25/9/2023 về việc chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 2% (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng);

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/10/2023

- Ngày thanh toán bắt đầu từ ngày 20/10/2023

Chi tiết toàn văn Nghị quyết và Thông báo chi trả cổ tức xin vui lòng xem tại các các link văn

bản bên dưới./

Thông báo chi trả cổ tức năm 2022

Nghị quyết của HĐQT về chi trả cổ tức năm 2022