CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Thông báo về việc bổ nhiệm cán bộ đợt 2 năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 trân trọng thông báo về việc bổ nhiệm cán bộ đợt 2 năm 2023

      - Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 03/7/2023 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại chức vụ cán bộ;

      - Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-HĐQT ngày 03/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29,

      - Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-HĐQT ngày 03/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29,

    Công ty thông báo tới Quý cổ đông về việc bổ nhiệm cán bộ đợt 2 năm 2023 như sau:

      1. Bổ nhiệm lại đồng chí Trung tá Nguyễn Xuân Thiết giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 kể từ ngày 03/7/2023

      2. Bổ nhiệm lại đồng chí Thượng tá CN Lại Thị Ngọc Oanh giữ chức vụ Phó Trưởng phòng tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 kể từ ngày 03/7/2023.

      Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty, các đơn vị có liên quan và các đồng chsi có tên trên có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của của công ty.

      Trân trọng thông báo!