CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Thông báo chi trả cổ tức năm 2021

Kính gửi Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29

Thực hiện Quyết nghị của của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, trong phiên họp ngày 27/5/2022, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 58/NQ-HĐQT ngày 12/10/2022 về việc chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 2% (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng);

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/11/2022;

- Ngày thanh toán bắt đầu từ ngày 24/11/2022.

Chi tiết toàn văn Nghị quyết và Thông báo chi trả cổ tức xin vui lòng xem tại các các link văn bản bên dưới./.

1. Nghị quyết của HĐQT về chi trả cổ tức năm 2021.

2. Thông báo chi trả cổ tức năm 2021.