CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Hướng dẫn điều chỉnh thông tin cổ đông

Kính gửi: Quý vị cổ đông.

     Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán đến ngày 19/10/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp, hiện nay vẫn còn một số lượng lớn cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 (Công ty 29) chưa thực hiện lưu ký chứng khoán và thực tế vẫn có nhiều cổ đông liên hệ với Công ty để hỏi thủ tục điều chỉnh thông tin khi thay đổi chứng minh nhân dân (CMND)/ thẻ căn cước công dân (CCCD), địa chỉ liên hệ...

     Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ đông thực hiện điều chỉnh thông tin, Công ty 29 xin thông báo tới các quý cổ đông một số nội dung cụ thể như sau:

     1. Đối với Quý cổ đông có số CMND/CCCD không thay đổi từ khi đăng ký mua chứng khoán, ngày cấp thay đổi do hết hạn phải đổi lại hoặc thay đổi địa chỉ liên hệ, số điện thoại liên hệ, hồ sơ điều chỉnh thông tin gồm:

     - Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin (Theo mẫu 13B/ĐKCK đính kèm);

     - Bản sao công chứng CMND hiện tại;

     - Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Công ty đã cấp.

     2. Đối với Quý cổ đông có số CMND và ngày cấp khác với thông tin từ khi đăng ký mua chứng khoán, hồ sơ điều chỉnh thông tin gồm:

     - Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin (Theo mẫu 13B/ĐKCK đính kèm);

     - Bản sao công chứng CMND/CCCD hiện tại;

     - Bản sao công chứng CMND cũ (hoặc giấy xác nhận của công an: 2 CMND và thẻ CCCD là của một người);

     - Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Công ty đã cấp.

     3. Thời gian làm thủ tục điều chỉnh tin

     Phòng Tổ chức - Hành chính tổng hợp hồ sơ của cổ đông gửi đến công ty để làm thủ tục điều chỉnh 01 đợt/tháng.

     Hồ sơ đề nghị điều chỉnh thông tin, Quý cổ đông gửi về địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 (73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội).

     Sau khi tập hợp, Công ty sẽ gửi bản gốc hồ sơ điều chỉnh của cổ đông qua hình thức gửi thư chuyển phát nhanh tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo quy định hiện hành.

     Sau khi nhận lại hồ sơ điều chỉnh thông tin từ VSD, Công ty sẽ cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo thông tin đã điều chỉnh.

     Công ty 29 xin thông báo để các Quý cổ đông biết.

     Trân trọng!

 

     * Thông báo chi tiết.

     * Mẫu giấy đề nghị điều chỉnh thông tin.