CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Thông báo chi trả cổ tức năm 2020

Kính gửi Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

 

Thực hiện Nghị quyết của của Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 43/NQ-HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 3% (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng);

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/10/2021;

- Ngày thanh toán: 29/10/2021.

Chi tiết toàn văn Nghị quyết và Thông báo chi trả cổ tức xin vui lòng xem tại các các link văn bản bên dưới./.

 

1. Nghị quyết của HĐQT về chi trả cổ tức năm 2020.

2. Thông báo chi trả cổ tức năm 2020.