CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Thông báo bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty

      Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự Ban Giám đốc Công ty.

      Ngày 02/6/2021, đồng chí Thiếu tá Nguyễn Văn Hồng - Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc chi nhánh 29.1 được HĐQT thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty do được Tổng công ty 319 bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Xí nghiệp 319.9/ Tổng công ty 319.

      Công ty hiện đang thiếu vị trí Phó Giám đốc phụ trách công tác Kế hoạch - Kỹ thuật.

      Qua rà soát đội ngũ cán bộ hiện có, HĐQT nhận thấy đồng chí Thiếu tá QNCN Đỗ Duy Đông - Trưởng phòng Kế hoạch - Thị trường có phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn sâu, năng lực công tác tốt. Qua hơn 2 tháng được giao nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho HĐQT, Ban Giám đốc và trực tiếp chỉ đạo về công tác kế hoạch - kỹ thuật trong Công ty, đồng chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

      Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29;

      Căn cứ kết quả lấy phiếu tín nhiệm để thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ;

      Căn cứ Công văn số 194-CV/ĐU ngày 12/8/2021 của Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty 319;

      Xét đề nghị của Giám đốc Công ty.

      Ngày 12/8/2021, HĐQT đã họp và ra Nghị quyết số 41/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc công ty phụ trách công tác Kế hoạch - Kỹ thuật đối với đồng chí Thiếu tá QNCN Đỗ Duy Đông.

      Trân trọng thông báo!