CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Thông báo Đại hội đồng cổ đông bất thường

    Kính gửi Quý cổ đông.
     Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
     Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, ngày 25/01/2018;
     Căn cứ Quyết định số 30/QĐĐ-GG ngày 28/11/2020 của Tổng công ty 319 về việc điều động cán bộ và đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của ông Đỗ Bình Văn;
     Căn cứ đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của bà Đồng Thị Nga;
     Căn quyết nghị của Hội đồng quản trị Công ty;
     Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo:
     1. Trong phiên họp ngày 02/11/2020, Hội đồng quản trị công ty đã nhất trí thông qua thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát của ông Đỗ Bình Văn (Lý do: nhận công tác mới) và chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của bà Đồng Thị Nga (Lý do: có chồng mới bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty - Không đủ điều kiện là Thành viên Ban Kiểm soát).
     Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường.
     Ngày đăng ký cuối cùng: 23/11/2020. Ngày thực hiện 06/12/2020.
     Địa điểm: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 - Số 73 Nguyễn Trãi, P. Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.
     2. Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ; Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lấy ý kiến biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo tới các cổ đông Quy định cụ thể về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên vào Ban Kiểm soát công ty như sau:
     * Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát
     - Ban kiểm soát có tối đa 03 (ba) thành viên. Thành viên Ban kiểm soát do Đại hội Đồng cổ đông bầu trực tiếp bằng bỏ phiếu kín. Người trúng cử vào Ban kiểm soát là người có số phiếu bầu lấy từ cao xuống thấp, trường hợp những người cuối cùng có số phiếu ngang nhau, thì tổ chức bầu lại đối với những người có số phiếu ngang nhau đó để chọn người có số phiếu cao hơn.
     - Các thành viên Ban kiểm soát bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam và phải có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.
     * Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát
     - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
     - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty;
     - Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
     - Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
     - Có trình độ chuyên môn bậc đại học trở lên với các chuyên ngành: cử nhân kinh tế, kế toán, kiểm toán, luật hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty;
     - Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.
     3. Quyền đề cử, ứng cử của cổ đông
     - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên vào HĐQT và 01 (một) ứng cử viên vào BKS;
     - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên vào HĐQT và 02 (hai) ứng cử viên vào BKS;
     - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên vào HĐQT và 03 (ba) ứng cử viên vào BKS;
     - Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử.
     4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát
     Quý cổ đông muốn tự ứng cử hoặc đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ hoạt tổ chức và hoạt động của Công ty xin vui lòng gửi các hồ sơ đến Công ty, trước 11h30, ngày 26/11/2020, gồm:
     + Đơn xin đề cử/ứng cử;
     + Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu đính kèm);
     + Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;
     + Văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn.
     Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Hội đồng quản trị qua Thư ký để được giải đáp. (Đ/c Lại Minh Tuấn - Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính. ĐT: 098.221.7435, email: banbientapct29@gmail.com)./.
 
 
* Sơ yếu lý lịch ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: