CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Thông báo điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

 

 

     Ngày 07/3/2022 Công ty 29 có công văn số 87/CT29-HĐQT về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán.

 

     Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khiến việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức đại hội không thể diễn ra đúng kế hoạch.

 

     Căn cứ vào Nghị quyết số 52/NQ-HĐQT ngày 12/4/2022 về việc tạm dừng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

 

     Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên được chu đáo, đúng quy định. Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông như sau:

 

     - Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 sẽ hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu chứng khoán để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo thông báo số 87/CT29-HĐQT ngày 07/3/2022 và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo thông báo số theo thông báo số 127/TB-CT29 ngày 06/4/2022.

 

     - Chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày: 04/5/2022.

 

     - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 5/2022.

 

     Hội đồng quản trị Công ty sẽ gửi thư mời và các tài liệu liên quan đến các cổ đông theo quy định.

   

     Trân trọng cảm ơn!

 

     Thông báo chi tiết đính kèm