CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 - Lấy ý kiến bằng văn bản