CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Thông báo giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCOM

Căn cứ Quyết định số 721/QĐ-SGDHN ngày 28/10/2019 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29;

Căn cứ Thông báo 1299/TB-SGDNH ngày 29/10/2019 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29;

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 trân trọng công bố việc chính thức đưa cổ phiếu công ty vào giao dịch trên thị trường UPCOM như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mã chứng khoán: E29

- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 5.000.000 cổ phiếu

- Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 50.000.000.000 đồng

- Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Ba, ngày 05/11/2019

- Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên: 12.800 đồng/ cổ phiếu.

 

https://drive.google.com/open?id=1ddu-mek9u76V76ZVQ9Bb87fsXVxooq-U

https://drive.google.com/open?id=1IKpMUCXzuNnGkvDI4zfR1gwgkLSj3JPO