CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Thông báo kết quả bầu bổ sung thành viên ban Kiểm soát

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 trân trọng thông báo về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2020-2023)

 

     Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát trong Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020;

     Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát số 06/BB-BKS ngày 07/12/2020 về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát.

     Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 thông báo tới Quý cổ đông về việc bầu Ban Kiểm soát như sau:

     1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát đối với ông Đỗ Bình Văn kể từ ngày 01/11/2020 (Lý do: Được Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng điều động công tác).

     2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Đồng Thị Nga kể từ ngày 01/11/2020 (Lý do: Không đủ điều kiện là Thành viên Ban Kiểm soát do có chồng là ông Nguyễn Văn Hồng được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty).

     3. Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung 2 thành viên Ban Kiểm soát là: ông Vũ Việt Vượng và bà Đỗ Thị Minh Thanh kể từ ngày 08/12/2020. Cùng ngày, Ban Kiểm soát đã họp và bầu ông Vũ Việt Vượng giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát.

     Danh sách Ban Kiểm soát mới với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 sẽ là:

     - Ông Vũ Việt Vượng - Trưởng ban;

     - Bà Đỗ Thị Minh Thanh - Thành viên;

     - Bà Phạm Thị Thơm - Thành viên.

      Trân trọng thông báo!

 

     * Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường  và biên bản họp bầu Trưởng ban Kiểm soát.

     * Thông báo thay đổi nhân sự và người có liên quan.