CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, ngày 25/01/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Đỗ Bình Văn và bà Đồng Thị Nga;

Căn cứ Công văn số 2159/TCT319-TCLĐ ngày 19/11/2020 của Tổng công ty 319 về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung nhân sự thành viên Ban Kiểm soát Công ty;

Xét thấy cần thiết vì lợi vì lợi ích của Công ty.

Do không có điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông tập trung, Hội đồng quản trị Công ty quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường biểu quyết bằng hình thức gửi văn bản qua đường bưu điện như sau:

I. CÁC VẤN ĐỀ THÔNG BÁO

1. Thực hiện Quyết định điều động số 30/QĐĐ-GG ngày 28/10/2020 của Tổng công ty 319 về việc điều động cán bộ, ông Đỗ Bình Văn sẽ về phòng Kiểm toán nội bộ Tổng công ty 319 nhận công tác từ ngày 02/11/2020 nên không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát của Công ty.

Bà Đồng Thị Nga là thành viên Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông bầu trong phiên họp thứ nhất ngày 25/01/2018. Khi được đề cử, bà Nga thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban Kiểm soát. Tháng 01/2020, chồng bà Nga là ông Nguyễn Văn Hồng mới được Công ty tín nhiệm bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh 29.1, do vậy theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, bà Nga đã không đủ điều kiện là Thành viên Ban Kiểm soát.

Ông Đỗ Bình Văn và bà Đồng Thị Nga đã có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29. Ban Kiểm soát công ty đã họp và nhất trí thông qua.

2. Căn cứ thông báo số 346/TB-CT29 ngày 02/11/2020 về việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty, Công ty đã nhận được công văn số 2159/TCT319-TCLĐ ngày 19/11/2020 của Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung nhân sự thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhất trí đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát gồm 2 thành viên: Ông Vũ Việt Vượng và bà Đỗ Thị Minh Thanh.

II. CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT

A. Vấn đề 1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đỗ Bình Văn và bà Đồng Thị Nga

B. Vấn đề 2: Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

1. Họ và tên: VŨ VIỆT VƯỢNG         Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 15/9/1985                Nơi sinh: Nam Định

Quốc tịch: Việt Nam

Giấy CMND số: 162731278      cấp ngày: 28/02/2006      tại Nam Định

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phường Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Trình độ văn hoá: Đại học      Trình độ chuyên môn: Kế toán - Kiểm toán

Quá trình công tác:

- Từ tháng 12/2007 đến 11/2008: Trợ lý kiểm toán, Công ty TNHH tư vấn VFam Việt Nam.

- Từ tháng 12/2008 đến 12/2011: Nhân viên Kế toán, Xí nghiệp 29, Công ty TNHH MTV 319, Quân khu 3.

- Từ tháng 01/2012 đến 02/2018: Nhân viên Kế toán, Công ty TNHH MTV 29, Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng.

- Từ tháng 3/2018 đến nay: Trợ lý Kế toán, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

2. Họ và tên: ĐỖ THỊ MINH THANH          Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 06/5/1979                Nơi sinh: Hà Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Thẻ căn cước số: 035179003490   do Cục Cảnh sát QLHC&TTXH

Cấp ngày 17/3/2020

Quê quán: Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Chỗ ở hiện tại: Số 55b, Tập thể 829 Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Trình độ văn hoá: Đại học         Trình độ chuyên môn: Kỹ sư giao thông

Quá trình làm việc:

- Từ tháng 01/2002 đến 02/2004: Nhân viên kế hoạch Công ty Sông Đà.

- Từ tháng 3/2004 đến 8/2006: Nhân viên kế hoạch Công ty cổ phần VLXD Sông Đà.

- Từ tháng 9/2006 đến 10/2009: Nhân viên kế hoạch Công ty cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật Hà Nam.

- Từ tháng 11/2009 đến 12/2011: Nhân viên Kế hoạch, Xí nghiệp 29, Công ty TNHH MTV 319, Quân khu 3.

- Từ tháng 01/2012 đến 02/2018: Nhân viên Kế hoạch, Công ty TNHH MTV 29, Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng.

- Từ tháng 3/2018 đến nay: Trợ lý kế hoạch, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 kính đề nghị Quý cổ đông cho biểu quyết các vấn đề nêu ra tại “Phiếu biểu quyết” kèm theo và gửi về Công ty trước 17h00 ngày 06/12/2020 theo địa chỉ: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 - Số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội./.

Trân trọng cảm ơn!

 

* Tài liệu đính kèm:

- Tờ trình.

- Phiếu biểu quyết.

- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên Ban Kiểm soát:

   + Ông Vũ Việt Vượng

   + Bà Đỗ Thị Minh Thanh

- Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.