CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

     Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 kính gửi đến quý cổ đông, khách hàng Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

     Xem và tải tại đây:

     - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

     - Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2020.