CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Thông tin giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 xin công bố thông tin giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2019.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm