CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

* Chi tiết xem tại file đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022