CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Công ty 29: công văn về việc giải trình và đưa ra phương án khắc phục tình trang cổ phiếu E29

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 kính gửi quý cổ đông công văn về việc giải trình và đưa ra phương án khắc phục tình trạng cổ phiếu E29 bị đưa vào diện cảnh báo.

Chi tiết xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1QiPYMCiaEyWrhpG3L0UCxwVHzZlLPj2N/view?usp=sharing