CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Thông báo chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29, trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách Cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông: 15/3/2023

2. Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội

- Thời gian: Dự kiến trong tháng 4/2023.

- Địa điểm: Hội trường tầng 7 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 (Số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội).Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023:

1. Thông tin chi tiết

2. Nghị quyết về việc tổ chức ĐH Đồng Cổ đông thường niên 2023