CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Thông báo của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 kính gửi quý cổ đông. Thông báo của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu E29 trên hệ thống giao dịch UPCoM và quyết định đưa vào diện cảnh báo.

Chi tiết xem tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1JAE_LpnOCI_LiPsxQ9s4nssxXFcSeb7e/view?usp=sharing