CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Quyết định ngày 04/4/2024 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với cổ phiếu E29

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 kính gửi quý cổ đông Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu E29 của Công ty.

Chi tiết xem tại đây