CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 kính gửi đến quý cổ đông, khách hàng Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021.

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây