CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Tin tức

Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, ngày 25/01/2018; Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT ...

Hội nghị Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm Quý 4 và Giao ban Quý 3 năm 2020

Trong 2 ngày 27 và  28/10/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29, tổ chức Hội nghị Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm Quý 4 và Giao ban Quý 3 năm 2020. Tham dự Hội nghị, có các đồng chí trong Đảng ...

Kỷ niệm 44 năm ngày truyền thống Công ty (28/10/1976 - 28/10/2020)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29  - TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG KÍNH BÁO           Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 (Công ty 29) tiền thân là Trung đoàn 29 - Sư ...

Thông báo chi trả cổ tức năm 2019

Kính gửi Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.   Thực hiện Nghị quyết của của Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT về việc chi trả cổ ...

Đẩy mạnh các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng tám, quốc khánh 2/9 và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

Đẩy mạnh các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI Những ngày cuối tháng 7 năm 2020, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 tổ chức nhiều hoạt động đáng chú ý như: ...

Hội nghị bàn giao chức vụ, nhiệm vụ Giám đốc Công ty

Hội nghị bàn giao chức vụ, nhiệm vụ, Giám đốc Công ty

Đảng bộ Công ty 29: Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 2025

Đảng bộ Công ty 29: Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Thực hiện Chỉ thị, hướng dẫn của trên về việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngày 28 tháng 5 năm 2020 Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư ...