CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Sáng ngày 18/4/2023 tại Trụ sở Công ty, số 73 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Phan Phú - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty 319 cùng các đồng chí đại biểu đại diện Phòng Chính trị, Tổ chức - Lao động, Tài chính - Kế toán Tổng công ty. Tham dự Đại hội có các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và đại diện cổ đông của Công ty.

Đồng chí Đại tá Phan Phú - Ủy viên BCH Đảng bộ

Phó Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2022, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Báo cáo hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và phương hướng hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát Công ty; Thông qua báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022; dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023; thông qua các tờ trình thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông quyết định; bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Lãnh đạo Tổng công ty tặng hoa chúc mừng Hội đồng Quản trị,

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đại tá Phan Phú, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty trong năm 2022 cũng như nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đồng thời chỉ đạo, định hướng cho Công ty những nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Trước mắt trong năm 2023, Công ty cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục duy trì công tác thị trường tìm kiếm việc làm, đầu tư trang thiết bị thi công, đào tạo, thu hút đội ngũ cán bộ có chất lượng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công trình, thu hồi vốn... Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu chủ yếu giá trị sản xuất: 618,5 tỷ đồng; doanh thu: 567,8 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế: 4,358 tỷ đồng; tiền lương bình quân: 10,200 triệu đồng/người/tháng; chia cổ tức là 5% năm. Tiếp tục phát huy truyền thống là đơn vị lá cờ đầu của Tổng công ty 319.

Với tinh thần và trách nhiệm cao, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tại phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã bầu đồng chí Thượng tá Trương Ngọc Phương giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty, đồng chí Thiếu tá Vũ Việt Vượng giữ chức danh Trưởng ban Kiểm soát.

Thành công của Đại hội đồng cổ đông là nguồn cổ vũ động viên cho cán bộ, nhân viên, người lao động trong Công ty khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm nỗ lực phấn đấu, hoàn thành mục tiêu đề ra, xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững./.

    Bài&Ảnh: 1//CN Nguyễn Thị Trang

    Phòng Tổ chức -Hành chính Công ty 29